کرج ، خیابان طالقانی جنوبی ، ابتدای لاله9 ، ساختمان کاشانی
09127691518
ارتباط با ما | 18الي 9

بر اساس تعریفی که انجمن ملی حسابداران آمریکا ( National Accountants America ( NAA از حسابداری مدیریت ارائه نموده است :
" فرآیند تشخیص ، اندازه گیری ، تجمیع ، تجزیه و تحلیل ، تهیه و تفسیر و ارائه اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت به منظور برنامه ریزی ، ارزیابی و کنترل عملیات یک سازمان . " 

حسابداری افشار

با این مهم روبرو می شویم که با در نظر گرفتن رویکرد سیستمی اگر چنانچه حسابداری مدیریت را بعنوان یک سیستم در نظر بگیریم ، عملا محصول نهایی یا خروجی آن سیستم اطلاعاتی در قالب گزارشاتی خواهد بود که یاری کننده مدیریت در جهت موارد ذیل خواهد بود :

حسابرسی تامین اجتماعی در راستای ماده 47 قانون تامین اجتماعی انجام می شود.بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی " کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان‌ همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان‌ در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای‌کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. 

حسابرسی تامین اجتماعی

بازرسان سازمان حق‌دارند کارگاه‌ های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند ودارای همان اختیارات و مسئولیت‌ های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. "

بخش ملاحظات کلی در استانداردهای حسابداری و استاندارد شماره 1 ( نحوه ارائه صورتهای مالی ) ، یکی از بنیادی ترین مباحثی است که جای دارد تشریح آن بصورت کاملا جداگانه مورد توجه قرار گیرد.البته تاکید می گردد زمینه مطالعات برای مواردی که در این بخش از استانداردهای حسابداری بدان اشاره شده بقدری گسترده و حیاتی است که حسابداران باید زمان قابل توجه ای را صرف این موضوع نمایند.
ملاحظات کلی در استاندارد 1 حسابداری در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی

1 ) ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری :وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری باید در صورتهای مالی بشکلی مطلوب ارائه شود.واحد تجاری باید برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی دقیقا مشخص کند که این صورتهای مالی بر اساس رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده است.

در تمامی تعاریف و برداشتها از نظام حسابداری ( حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت ) انتهای عبارات با " بمنظور ارائه انواع گزارشات به استفاده کنندگان از گزارشهای مالی بمنظور تصمیم گیری " مواجه میشویم.

حسابداری افشار

 

 

صرفنظر از فلسفه وجودی انواع نظامهای حسابداری و همچنین مکانیزم اجرایی هر یک از آنها در تعامل با اهداف از پیش تعیین شده برای هر یک از آنها تمامی موجودیت حسابداری به عنصری بنام استفاده کننده آن منتهی می گردد.از همین رو در تمامی تئوریهای حسابداری

ﮐﻔﺎﯾﺖ، ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻤﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ عملیات ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ می باشد. اصولا قاعده و اصل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن، ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ می باشد ؛ بدین ترتیب که ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ، ﻣﻮارد اﻓﺸﺎ و ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﺗﺤﺮﯾﻒ در آﻧﻬﺎ. ﻣﻘﺪار ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺿﺮورت پیدا می کند ( و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ) ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ درجه و میزان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘﺪار ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز می باشد ، ارتباط و ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
شواهد حسابرسی
 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ و وابسته به یکدیگر می باشد اﻣﺎ باید به این نکته توجه نمود که ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ آن ﻟﺰوﻣﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﺟﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺸﺨﺺ از روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎﻫﺎ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ادﻋﺎﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

استاندارد شماره 1 حسابداری مربوط به نحوه ارائه صورتهای مالی میباشد.ساختار اصلی این استاندارد شامل 9 بخش میباشد که 7 بخش آن شامل : مقدمه ، دامنه کاربرد ، هدف صورتهای مالی ، مسئولیت صورتهای مالی ، اجزای صورتهای مالی ، ملاحظات کلی و ساختار و محتوا و 2 بخش پایانی آن شامل : تاریخ اجرا و مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری میباشد.
استانداردهای حسابداری ( 1 ) نحوه ارائه صورتهای مالی
ذیلا به اختصار در خصوص بخشهای این استاندارد اشاره خواهیم نمود.
1 - مقدمه : در این بخش هدف از وضع نمودن این استاندارد یعنی ارائه دستور کاری جهت ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی با تاکید بر خصوصیات کیفی صورتهای مالی اشاره میشود و در ادامه تاکید بر روی مواردی اصلی که تاثیر گذار بر روی هدف استاندارد میباشد یعنی نحوه ارائه صورتهای مالی ،

اعمال قدرت مالیاتی یكی از مولفه های اصلی حاكمیت دولت ها تلقی می گردد. حال سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قدرتی كه قانون گذار در اختیار آن دستگاه قرار داده است ، و در طی مراحل فرآیند تشخیص و وصول مالیات ، دارای اختیارات گسترده و منحصر به فردی می باشد كه با اتکا به این مکانیزم و ابزار قانونی عملا باید بتوانند به موقع و به راحت ترین شکل ممکن مالیات را از مودیان مالیاتی وصول نمایند و در عین حال ، حقوق مؤدیان مالیاتی را نیز رعایت كنند.
ارکان هیئت های حل اختلاف مالیاتی

فرآیند تشخیص مالیات باید به اتکای انتخاب ماخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی قرار داشته باشد (ماده 237 ق. م. م) ولی در برخی موارد مؤدیان مدعی به عدم رعایت حقوق قانونی خود و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات در فرآیند تشخیص مالیات از سوی دستگاه مالیاتی کشور و به صورت خودسرانه می‌باشند. در این صورت، قانون گذار بمنظور رعایت حقوق قانونی ، مؤدیان مالیاتی و همچنین ایجاد بستر لازم در جهت فرآیند اعتمادسازی آنان امكان اعتراض به فرآیند تشخیص مالیاتی توسط دستگاه مالیاتی کشور را با در نظر داشتن توسعه و اشاعه فرهنگ مالیاتی تحت عنوان رعایت عدالت مالیاتی را فراهم نموده است.

در تعریف سیستم اطلاعات حسابداری می توان این چنین اظهار نمود سیستم اطلاعات حسابداری ، سیستمی است که عملیات جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌های مالی را طی فرایندهای گوناگون حسابداری انجام می‌دهد و پس از پردازش این داده‌ها، اطلاعات مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان واحد تجاری  را (سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و ...) تولید و ارائه می نماید.

سیستم اطلاعات حسابداری

سیستم اطلاعات حسابداری در نهایت با ارائه انواع گزارش های هوشمندانه و مهندسی شده مالی قادر است تا تصمیم‌گیرندگان و مدیران سازمان را در برنامه‌های راهبردیشان کمک كند. هرچند یک سیستم اطلاعات حسابداری می‌تواند فقط شامل چند صفحه کاغذ و کتابچه راهنمای کاربر مبتنی بر یک سیستم حسابداری ساده نیز باشد،

همواره برای خیلی از مودیان مالیاتی این سئوال مطرح میشود که در زمان رسیدگی مالیاتی چه اسناد و مدارکی را به ممیز رسیدگی کننده در فرآیند حسابرسی مالیاتی باید ارائه کنیم ؟ 
همانگونه که میدانیم رسیدگی مالیاتی ( حسابرسی مالیاتی ) در اجرای حکم رسیدگی صادر شده برای ممیز مالیاتی انجام میشود.


آمادگی شرکتها در رسیدگی مالیات بر عملکرد

معمولا ممیز مالیاتی چند روز قبل از شروع فرآیند ، به مودی برگ دعوت به رسیدگی مالیاتی را ابلاغ مینماید.مهمترین موضوعی که در برگ دعوت به رسیدگی مالیاتی حائز اهمیت است اول تاریخ انجام حسابرسی و دوم ساعت انجام حسابرسی و سوم محل انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی است.

اظهارنامه مالیات عملکرد ارسالی توسط مودیان مالیاتی مهم‎ترین ابزار قابل اتکاء در جهت تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده است. پس از ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر عملکرد ( بعضا و تحت شرایط خاص ارسال پستی ) آنگاه واحد رسیدگی مالیاتی و در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم پرونده مالیاتی واحد تجاری برای دوره عملکرد مورد نظر ، توسط کارشناس ارشد مالیاتی یا کارشناس مالیاتی (ممیز مالیاتی) مورد انجام فرآیند رسیدگی مالیاتی ( حسابرسی مالیاتی یا ممیزی مالیاتی ) قرار می گیرد.

رسیدگی مالیاتی

مراحل فرآیند رسیدگی مالیاتی به صورت کاملا مختصر به شرح زیر می باشد:
در ابتدای امر ممیز مالیاتی طی برگه ای که برابر با دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی تنظیم شده است و طی تشریفات قانونی ، تحت عنوان برگ درخواست اسناد و مدارک حسابداری است از مودی درخواست می کند که تمام اسناد و مدارک حسابداری خویش را جهت اجرای فرآیند رسیدگی مالیاتی در اختیار وی قرار دهد.

کلیه حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی و همچنین حسابداران شاغل در بخش خصوصی و عمومی بمنظور رعایت قوانین ، عرف و مقررات جامعه باید برای رفتار و کردار خود در برابر جامعه حرفه ای حسابداری از یک اصول اخلاقی و حرفه ای صحیح تبعیت نمایند.

اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه ای

صرفنظر از سلایق متفاوت افراد در برخورد با هر موردی ، شایسته است که اصول اخلاقی و حرفه ای در حسابداری علیرغم ناخوشایند بودن آن حتی با سلایق شخصی فرد ، محترم گمارده شده و شخص حسابدار به آن پایبند و معتقد باشد.بدیهی است هر چقدر این جنبه رفتاری مستحکم تر و جدی تر دنبال شود ،عملا شرایطی بوجود خواهد آمد تا احترام به حرفه حسابداری از سوی یکایک افراد جامعه جا افتد و وقتی این امر میسر گردید آنگاه می توان شاهد رشد حرفه حسابداری در جامعه بود.
طبیعی است بلعکس این موضوع می تواند در اصلی ترین شکل خود به بی اعتمادی جامعه به حرفه حسابداری منتهی گردد.
فارغ از ورود و واکاوی تقسیم بندی فلسفی اخلاق به سه گروه اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق ، اخلاق هنجاری یا دستوری و اخلاق کاربردی ،

چرخه عملیات حسابداری فرآیند جامع ضبط و پردازش تمام معاملات مالی یک واحد تجاری از زمانی که معامله بوقوع می پیوندد میباشد . از اصلی ترین وظایف یک حسابدار، شناخت کامل و  پیگیری مستمر چرخه عملیات حسابداری بصورت کامل از ابتدای تا پایان دوره مالی میتوان اشاره نمود. این چرخه در هر دوره مالی حالت تکرار شوندگی داشته و تا زمانی که یک شرکت در کسب و کار باقی بماند بصورت لحظه ای و مرتب با چرخه عملیات حسابداری ارتباط خواهد داشت.

چرخه حسابداری چیست ؟

در واقع چرخه عملیات حسابداری را میتوان به یک مجموعه از مراحلی تشبیه نمود که در فرآیند ترجمه رویدادها و مراودات مالی یک واحد تجاری به زبان تجارت یعنی حسابداری بصورت پیوسته و منظم همانند یک فرآیند سیستمی با یکدیگر در تعامل و همکاری میباشند.

در قسمت اول این مقاله به شرح مختصری در خصوص ریسک پرداختیم.هدف اصلی از ارائه مطالب در قسمت اول این بود که به موارد ذیل دست یابیم:
1 - ریسک به معنای خطر می باشد.
2 - واحدهای تجاری در محیط اطراف خود با انواع مختلف ریسک روبرو هستند.
3 - عامل ریسک ماهیت از بین بردنی ندارد و صرفا فقط می توان ریسک را مدیریت نمود.

ریسک مالیاتی - قسمت دوم : شرحی مختصر بر ریسک مالیاتی

4 - یکی از نقش ها و هنرهای اصلی مدیریت ، اتخاذ و بکارگیری تدابیری است که بتوان با استفاده بهینه از تمام منابع در اختیار خود ریسک واحد تجاری را مدیریت نموده و در واقع بتواند آنرا کنترل نماید.
5 - تلاش نهایی مدیران در مواجه با ریسک ، بهینه نمودن و معقول نمودن ریسک واحد تجاری می باشد.

عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش و فن آوری می باشد. و سرمایه های انسانی در واحد های تجاری دانش محور نقش و اهمیت بسزایی پیدا نموده است و همچنین مدیریت بر سرمایه های انسانی و دانش گران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل گردیده اند. بر این اساس سرمایه انسانی تنها عاملی است که می تواند ضمن تغییر خود ، سایر عوامل مرتبط در زنجیره تولید را دستخوش تغییر نموده و یا اصلاح کند و مبنایی برای نو آوری فراهم آورد که در سطح وسیع به رشد اقتصادی منتهی گردد.
حسابداری منابع انسانی

در رویکردهای نوین و ساختاریافته مدیریت, نقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری و مباشرتی تغییر نموده است و این دو مقوله یعنی کارایی واثر بخشی ، محور توجه اصلی مدیران است. و باید توجه داشت در نظامهای اقتصادی امروز داراییهای مجازی و غیر قابل لمس همراه با داراییهای ملموس ارزش هر سازمان را تعیین می نماید.

روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت ، سيستم طرح ريزي هزينه ها با تاکيد بر فرايند مستمر بهسازي میباشد. در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، شناسايي فعاليت هاي ارزشمند از يک سو و شناسايي فعاليت هاي بي ارزش از سوي ديگر ، تاکید میگردد. و براي حذف فعاليت هاي فاقد ارزش تلاش میشود .

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

به عبارت ديگر روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت را ميتوان براي شناسايي و حذف فعاليت هايي به کار گرفت که هزينه محصول را افزایش داده و بدون اینکه ارزش افزوده اي براي محصولات  ايجاد کنند . هزينه اضافه شده و بدون ارزش ، هزينه آن گروه از فعاليت هايي است که مي توان آنرا حذف نمود ، بدون اينکه کاهشي در سطح کيفيت محصول

موضوع ریسک مالیاتی یکی از موضوعات جنجال برانگیزی است که ذهن و انرژی خیلی از صاحبان بنگاه های اقتصادی را درگیر خود نموده است.بیان تئوری ریسک و فهماندن آن به طیف وسیعی از مخاطبین که معمولا ممکنست از سطح بالایی از تحصیلات دانشگاهی برخوردار نباشند کمی مشکل بنظر می رسد.با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجوگر اینترنت با حج وسیعی از مطالب در خصوص ریسک مواجه می شوید.این مطالب مفید هستند منتهی معمولا به موضوع ریسک عمدتا بشکل تئوریک آن پرداخته شده

ریسک مالیاتی - قسمت اول

است و جنبه کاربردی آنرا معمولا نمی توان در بین مطالب ارائه شده در خصوص ریسک پیدا نمود.
موسسه حسابداری افشار محاسب البرز قصد دارد با توجه به موضوع اصلی فعالیت خود که ارائه انواع خدمات تخصصی در خصوص حسابداری به شرکتها می باشد

دومین استاندارد از مجموعه استانداردهای حسابداری ، استاندارد شماره 2 تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد ارائه گردیده است.این استاندارد در 19 بخش کلی ارائه شده است.در 17 بخش اول به توضیحات کامل در خصوص نحوه بکارگیری این استاندارد پرداخته شده و در 2 بخش آخر تاریخ اجرا و مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری مورد اشاره قرار گرفته است.

استانداردهای حسابداری ( 2 ) صورت جریان وجوه نقد

اکنون به معرفی بخشهای مختلف این استاندارد می پردازیم.
1 ) مقدمه : در این بخش ارتباط بین سودآوری و و میزان توان آن در ایجاد وجه نقد و همچنین کیفیت سود تحصیل شده در واحد تجاری با موضوع تحقق جریانهای وجوه نقد مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تاکید بر روی نفش مباشرتی مدیریت واحد تجاری از میزان ارزیابی مخاطرات و فرصتها

حسابداری اجتماعی شاخه‌ای از دانش حسابداری است که به بررسی تاثیر عملیات یک کسب و کار بر کل جامعه، نگاه میکند.این مساله مستلزم آن است که واحدهای تجاری با دقت به جامعه و همه مسائل و موارد محیط اطراف خود می نگرند و در نظر دارند تا که عملیات آنها چه تاثیری بر افراد آحاد جامعه ، محیط و مکان‌های اطرافشان میگذارد.

حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی به انواع دارایی‌هایی که در حسابداری مالی مطرح است، توجه ای ندارد بلکه تمرکز آن بر رفتارهای کسب و کار استوار است. حسابداری اجتماعی به بررسی تاثیر رفتار بر محیط اطراف نگاه میکند. هر فعالیت کسب‌ و‌ کاری صرفنظر از اندازه آن کسب و کار ، می‌تواند این ارزیابی را انجام دهد. این فرآیند، ظهور یک پدیده ای تحت عنوان حسابداری اجتماعی در اواخر قرن بیستم است.

حسابداری مدیریت و حسابداری مالی دو شاخه از دانش حسابداری هستند که در واحدهای تجاری کاربرد دارند.اصلی ترین وجه مشترک حسابداری مالی و حسابداری مدیریت ، رسالت تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری می باشد و در برابر این وجه اشتراک ، جنبه تمایز حسابداری مالی و حسابداری مدیریت به نوع استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باز می گردد.

حسابداری مدیریت در برابر حسابداری مالی

حسابداری مالی عمدتا با تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی مرتبط می باشد و در مقابل آن ، حسابداری مدیریت عمدتا با تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان درون سازمانی مرتبط می باشد.
صاحبان سرمایه ، تامین کنندگان منابع مالی ، دولت ها و ..... معمولا عناصری هستند که با اطلاعات استخراج شده از حسابداری مالی مرتبط می شوند.

قانون مالیاتهای مستقیم ایران تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی را مکلف نموده است تا پس از تاسیس شرکت با مراجعه به ادارات امور مالیاتی منتسب به آخرین اقامتگاه قانونی شرکت ، نسبت به انجام تشریفات قانونی مربوط به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند و همزمان با انجام این فرآیند اقدامات لازم در خصوص پرداخت مالیات دو در هزار سرمایه شرکت ( حق تمبر سرمایه ) بعمل آورند.

تشکیل پرونده مالیاتی

طبق دستورالعمل 109361 سازمان امور مالیاتی کشور ، تمامی شرکت ها حداکثر تا 2 ماه پس از تاسیس شرکت مکلف به تشکیل پرونده مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات سرمایه ( حق تمبر سرمایه ) می باشند.
تشکیل پرونده مالیاتی در واقع ایجاد هویت مالیاتی برای اشخاص حقوقی نزد سازمان امور مالیاتی میباشد .تشکیل پرونده مالیاتی بنا به دلایل زیر برای اشخاص حقوقی الزامی است :

هیات استانداردهای حسابداری مالی اهمیت را بعنوان یک ویژگی فراگیر تلقی مینماید و این موضوع در واقع اثرگذاری بر روی اطلاعات در نظر گرفته میشود.اصولا اطلاعاتی اثرگذار در نظر گرفته میشوند که در فرآیند ارزیابی معیارهای مدیریتی یا بعبارتی مدل های تصمیم گیری مدیریت تاثیر قابل توجه ای داشته باشد.

Importance in accounting

در واقع این تاثیرگذاری میتواند منجر به ارتقای سطح کیفی و مفید بودن اطلاعات خروجی از حسابداری جهت بکارگیری در مدل های تصمیم گیری مدیریت می گردد.بر این اساس تصمیم گیرندگان می توانند با اتکاء به این موضوع تصمیمات عقلایی و صحیح تری را اتخاذ نمایند.
معیار اهمیت در تعریف می تواند این باشد که تعیین هرآنچه که برای آگاهی عموم افشای آن لازم باشد.
بر اساس بیانیه شماره 2 هیات استانداردهای حسابداری مالی ، ماهیت اصلی اهمیت این است که " گنجاندن نوع اطلاعات یا اصلاح برخی از اقلام که احتمال دارد قضاوت شخص معقولی

 •  
  استان البرز-شهر کرج-خیابان طالقانی جنوبی- ابتدای لاله9 - ساختمان کاشانی-طبقه6-واحد17
 •  
  026-32755590
 •  
  09127691518
 •  
  026-32755590
 •  
QR-Code dieser Seite

امروز 9

دیروز 69

هفته 78

ماه 1225

کل 95009

24 میهمان و 0 عضو آنلاین

© 2020 افشار محاسب . کلیه حقوق این سایت محفوظ است.طراحی سایت توسط آرمان وب

بالا
?