کرج ، خیابان طالقانی جنوبی ، ابتدای لاله9 ، ساختمان کاشانی
09127691518
ارتباط با ما | 18الي 9

ﮐﻔﺎﯾﺖ، ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻤﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ عملیات ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ می باشد. اصولا قاعده و اصل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن، ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ می باشد ؛ بدین ترتیب که ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ، ﻣﻮارد اﻓﺸﺎ و ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﺗﺤﺮﯾﻒ در آﻧﻬﺎ. ﻣﻘﺪار ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺿﺮورت پیدا می کند ( و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ) ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ درجه و میزان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘﺪار ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز می باشد ، ارتباط و ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
شواهد حسابرسی
 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ و وابسته به یکدیگر می باشد اﻣﺎ باید به این نکته توجه نمود که ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ آن ﻟﺰوﻣﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﺟﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺸﺨﺺ از روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎﻫﺎ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ادﻋﺎﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، بررسی و ملاحظه ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره مالی ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی وﺟﻮد و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ نماید ، اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ درﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻧﻘﻄﺎع زﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن دوره مالی ، ﺟﻮاﺑﮕﻮ و کافی نیست.
از طرف دﯾﮕﺮ ، شخص ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻏﻠﺐ ﺷﻮاﻫﺪی را که از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و متنوع و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎره ﯾﮏ ادﻋﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ. بعنوان ﻣﺜﺎل ، ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪول ﺳﻨﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺻﻮل آﻧﻬﺎ در دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ ، ﺷﻮاﻫﺪی را درﺑﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮک اﻟﻮﺻﻮل بدست آورد. اﻓﺰونﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ادﻋﺎی ﺧﺎص، ﻣﺜﻼ وﺟﻮد و اثبات ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ ، به تنهایی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻋﺎی دﯾﮕﺮی ، ﭼﻮن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ صحیح و کارآمد ﻣﻮﺟﻮدی های ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
عملا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺎﻫﯿﺖ آن می باشد و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ و ارتباط دارد. ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ و نکات فوق العاده ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮد ، ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ به وﺟﻮد آید ﮐﻪ ﺑﺮ میزان و درجه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ، اﺛﺮ ﮔﺬار باشد.
به عنوان ﻣﺜﺎل، ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺒﻊ شواهد ، از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ آﮔﺎه نباشد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ بعنوان ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی در نظر گرفته شود. ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ، ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ زﯾﺮ درﺑﺎره ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ مفید و ﺳﻮدﻣﻨﺪ و تاثیرگذار ﺑﺎﺷﺪ :
بدست آوردن و کسب ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ می باشد.
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ( حسابرسی ) ، در ﺻﻮرت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی داﺧﻠﯽ آن واﺣﺪ ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ و کامل تر می باشد.
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ شخص ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﮐﺴﺐ می نماید ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮس و ﺟﻮ درﺑﺎره اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ، بدست آمده است.
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬی، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ می باشد ﻣﺜﻼ، ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴاتی ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ ﺷﺪه در همان ﺟﻠﺴﻪ می باشد .
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ اسناد و ﻣﺪارک تهیه ﻣﯽﺷﻮد ، از ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪارک ﯾﺎ دورﻧﮕﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ می باشد.
موسسه حسابداری افشار محاسب البرز ارائه کننده انواع خدمات تخصصی حسابداری
شواهد حسابرسی
موسسه حسابداری افشار محاسب البرز ارائه کننده انواع خدمات تخصصی حسابداری در کرج ، آموزش حسابداری در کرج ، امور مالیاتی در کرج و حسابرسی در کرج دارای اعتبار حرفه ای در میان موسسات حسابداری در کرج ، شرکتهای حسابداری در کرج و موسسات حسابرسی در کرج

 •  
  استان البرز-شهر کرج-خیابان طالقانی جنوبی- ابتدای لاله9 - ساختمان کاشانی-طبقه6-واحد17
 •  
  026-32755590
 •  
  09127691518
 •  
  026-32755590
 •  
QR-Code dieser Seite

امروز 9

دیروز 69

هفته 78

ماه 1225

کل 95009

21 میهمان و 0 عضو آنلاین

© 2020 افشار محاسب . کلیه حقوق این سایت محفوظ است.طراحی سایت توسط آرمان وب

بالا
?